اعضای هیئت مدیره

  1. Home
  2. اعضای هیئت مدیره
Filter

رئیس اجرایی

استفن نول

دارایی Trevendorf

معاون رئیس جمهور

خالی

خزانه دار

اندرو هاروی

رین و هورن سلیسبوری

دبیر

سوزان نول

موسسه مستقل پردازش مواد غذایی

نمایندگان جامعه

Sgt. دبل لوئتکنز

SA پلیس

 

کتی پری

دفتر رای دهی رامزی

نماینده شورا

Cr. دیوید بالازا

بخش مرکزی – شهر سلیسبوری

Executive Officer

David Waylen

Salisbury Business Association

Immediate Past Chair

Dave Stockbridge

مدیران

جولی ارتفاع

وکلا DBH

Donna بیکر

هتل سالسبری

Damiano Pennino

Pennino و همکاران

Jaque Carnarvon

بانک مشترک المنافع

جو بلاویدر

صاحب مالکیت

استفان بلور

St. کلیسای آنجلیکان جان

Lee- Anne Cox

در استرالیا کار می کند

خالی

پست الکترونیک info@salisburyba.com.auبرای جزئیات بیشتر

75 John Street
63 John Street
46 John Street
27-31 John Street
X