فروشگاه محلی

با فصل جشن فقط در اطراف گوشه، ما همه را تشویق به خرید محلی می کنیم.

کسب و کارهای محلی از اقتصاد محلی حمایت می کنند، مردم محلی را از آنها حمایت می کنند، از رویدادهای محلی، فعالیت ها و سازمان ها حمایت می کنند و از سایر مردم محلی خرید می کنند.

مرکز شهر سالیسبوری – چیزی برای همه!

Leave your comment

X