Christmas Carols

پایکوبی کریسمس
کلیسای کریسمس

زمان برای رسیدن به روح کریسمس و لذت بردن از آواز خواندن با خانواده و دوستان.

خوب … در سراسر شهر Salisbury تعدادی از کریسمس کارول، از جمله مدرسه مسیحی Tyndale، Mawson Lakes، Parafield Gardens و بیشتر وجود دارد.

برای اطلاعات بیشتر به www.discoversalisbury.com.au مراجعه کنید

Leave your comment

X